Syventävät opinnot

Syventävien opintojen vaiheessa oppilas kartuttaa edelleen perusopinnoissa omaksumaansa tietotaitoa. Opintomahdollisuudet laajenevat; oppilas voi painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla. Opintoihin voi sisältyä vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia tai suuntautumisvaihtoehtoja.

Oppilas harjoittelee taitoja kehittävää ohjelmistoa sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä. Hän osaa asettaa tavoitteita opiskelulleen, toimia niiden mukaisesti ja arvioida omaa edistymistään. Hän saa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn, omaehtoiseen musiikkiharrastuksen jatkamiseen tai musiikin ammattiopintoihin.

Instrumentti- ja yhteissoitto-opinnoissa oppilaan pääinstrumentin soittotekninen hallinta, musiikillinen ajattelu ja ohjelmiston tuntemus kehittyvät. Hän tutustuu laajemmin musiikin eri tyyleihin, syventää kykyään musiikin tulkintaan ja luovaan ilmaisuun musiikin keinoin. Hän harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia.

Musiikin hahmotusaineet yhdessä soitinopintojen kanssa rakentavat kokonaisvaltaista ymmärrystä musiikista paitsi ihmiselle henkilökohtaisesti myös kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeänä ilmiönä. Oppilas oppii tarkastelemaan soivaa ja kirjoitettua musiikkia eri näkökulmista.

Oppilas harjaantuu kuuntelemaan ja kehittämään omaa musisointiaan solistina ja ryhmän jäsenenä. Hän oppii hyödyntämään omaksumiaan musiikin hahmotustaitoja ja historiantuntemustaan muusikkoutensa kehittämisessä.

Oppilasta kannustetaan luovuuteen – säveltämään omaa musiikkia, tekemään sovituksia ja toteuttamaan teoksissa improvisoituja osuuksia. Häntä rohkaistaan hyödyntämään luovassa toiminnassaan musiikkiteknologian mahdollisuuksia ja työvälineitä.

Opintojen loppuvaiheessa oppilas suunnittelee ja valmistaa senhetkistä osaamistaan esittelevän laajan oppimäärän lopputyön. Näyttö voidaan tehdä konsertin tai keikan muodossa tai osallistumalla johonkin poikkitaiteelliseen projektiin. Näytön sisältö voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai tuoda esiin oppilaan syventymistä tiettyyn osa-alueeseen.

Syventävät opinnot vertautuvat toisen asteen opintoihin ja antavat valmiuksia musiikin jatko-opintoihin korkeammilla opintoasteilla.